Ομιλια 4

Σωτήριος Μπερσίμης, Πρόεδρος και Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

«Fraud detection using statistical machine learning and data analytics»
Η αναλυτική των δεδομένων και η στατιστική μηχανική μάθηση πυλώνες της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) αποτελούν ίσως το σημαντικότερο εργαλείο έγκαιρης ανίχνευσης και προληπτικής αντιμετώπισης της ασφαλιστικής απάτης καθώς επίσης και πυλώνα στρατηγικού σχεδιασμού ώστε να ελαχιστοποιηθεί η σπατάλη των διαθέσιμων πόρων.
Όμως, σήμερα, η διαθεσιμότητα των μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) απαιτεί ιδιαίτερους χειρισμούς και τεχνογνωσία, δεδομένου ότι ο τεράστιος αυτός όγκος δεδομένων είναι σχεδόν αδύνατον να επεξεργαστεί με τις παραδοσιακές μεθόδους.
Παράλληλα όμως προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες αξιοποίησης τόσο στο επίπεδο της πρόληψης της ασφαλιστικής απάτης όσο και της χάραξης στρατηγικής για νέα βέλτιστα προϊόντα και υπηρεσίες.
Το αποτέλεσμα της εφαρμογής των τεχνικών αυτών είναι η επίτευξη οικονομιών κλίμακας, μείωση αποζημιώσεων καθώς και διασφάλιση των διαθέσιμων πόρων, δεδομένου ότι, η ανάλυση μέσω των δεδομένων της συμπεριφοράς των ασφαλισμένων στο παρελθόν διαμορφώνει τους κατάλληλους κανόνες και πλαίσιο ώστε μια ασφαλιστική εταιρεία να ενεργεί έγκαιρα στο μέλλον. Φυσικά όλα τα παραπάνω θα πρέπει να υποστηρίζονται από την σε βάθος γνώση του ιδιαίτερου χώρου των υπηρεσιών υγείας.