Ομιλια 3

Ιωάννα Κουτρουβή, Διευθύνουσα Σύμβουλος της PREDICTA Α.Ε.

«Μια Ακτινογραφία του Ασφαλιστικού Κλάδου σε Σχέση με τα Data Analytics»
Η τεράστια ανάπτυξη του κλάδου των δεδομένων και της αναλυτικής επιστήμης, έχει δημιουργήσει μια απεριόριστη προοπτική για τον ασφαλιστικό κλάδο, ο οποίος όμως παρουσιάζει μια σημαντική καθυστέρηση στην υιοθέτηση των σύγχρονων προσεγγίσεων Big Data Analytics.
Αν δεχτούμε ότι για να αναδειχθεί η πραγματική αξία της υιοθέτησης της αναλυτικής επιστήμης σαν στρατηγική, μια επιχείρηση πρέπει να έχει τρία βασικά στοιχεία σε ικανή ωριμότητα:

  • Δεδομένα και τεχνολογική υποδομή
  • Την κατάλληλη εξειδικευμένη ομάδα
  • Μια κουλτούρα που προωθεί την ‘data driven decisioning’

ο Ασφαλιστικός κλάδος στην χώρα μας, και όχι μόνο, υστερεί ως προς την ωριμότητα και των τριών αυτών στοιχείων, και αυτοί είναι οι πραγματικοί λόγοι πίσω από την μεγάλη καθυστέρηση στην υιοθέτηση των σύγχρονων προσεγγίσεων Big Data Analytics, που θα μπορούσαν να βελτιστοποιήσουν τα αποτελέσματα του κλάδου.
Προκειμένου να προωθηθεί η υιοθέτηση της αναλυτικής επιστήμης ως στρατηγική, είναι απαραίτητη η θεσμοθέτηση μιας επιχειρησιακής κουλτούρας που προωθεί την βασισμένη σε δεδομένα λήψη αποφάσεων. Η κουλτούρα αυτή προκειμένου να γίνει πράξη, οφείλει να δρομολογήσει έργα συγκέντρωσης και κεντρικής οργάνωσης των διαθέσιμων δεδομένων όπως και ανάπτυξης διαδικασιών που εμπλουτίζουν συστηματικά αυτά τα δεδομένα.
Τομείς του Ασφαλιστικού κλάδου, όπως το Customer Value Management, το Underwriting and Pricing και πάνω από όλα ο τομέας των απαιτήσεων και των ζημιών, μπορούν να αποκομίσουν ανυπολόγιστα οφέλη που αφορούν εξίσου τα καθαρά αποτελέσματα του κλάδου, όπως και τις πελατειακές σχέσεις οι οποίες μπορούν να βελτιστοποιηθούν ενώ παράλληλα να διασφαλισθεί η διαχρονικότητάς τους.
Η αναλυτική επιστήμη μέσω των εφαρμογών Machine Learning και Artificial Intelligence προσφέρει δυνατότητες άμεσης αξιοποίησης των μεγάλων όγκων δεδομένων, οδηγώντας σε αντικειμενικές εναλλακτικές αποφάσεις από τις οποίες η ανθρώπινη εμπειρία μπορεί να επιλέξει εκείνη που συνάδει με την επιχειρηματική στρατηγική.