Ομιλια 3

Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Πρόεδρος Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Τέως Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας

«Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις ασφαλιστικές εταιρείες – Προϋποθέσεις, περιορισμοί, διαδικασίες»
Η ανίχνευση της ασφαλιστικής απάτης ασφαλώς διευκολύνεται με την ευρύτερη δυνατή συλλογή, διατήρηση και διαβίβαση πληροφοριών και στοιχείων, μεταξύ των οποίων και στοιχείων που αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Πάντως, η λήψη μέτρων και μεθόδων πρόληψης ή εντοπισμού παράνομων και απατηλών πρακτικών και ενεργειών δεν εμποδίζεται από τους περιορισμούς, οι οποίοι θεσπίζονται με τους νομικούς κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Με τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων επιχειρείται και επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό η εξισορρόπηση των δικαιωμάτων των προσώπων – υποκειμένων των δεδομένων και των έννομων συμφερόντων εκείνων που για κάποιο νόμιμο λόγο επεξεργάζονται τα προσωπικά αυτά δεδομένα. Παράλληλα, θεσπίζονται διαδικασίες, με την τήρηση των οποίων αφενός ενισχύονται οι εγγυήσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων και αφετέρου διευκολύνεται η συμμόρφωση των ασφαλιστικών εταιρειών ως υπευθύνων επεξεργασίας στις υποχρεώσεις τους, αλλά και του ασφαλιστικού κλάδου ως συνόλου. Αυτή η εργαλειοθήκη, αν χρησιμοποιηθεί με ορθό τρόπο, μπορεί να αποτελέσει ικανό αντιστάθμισμα στην αυξημένη ευθύνη που απορρέει από την, κατοχυρωμένη με ρητή διάταξη αρχή της λογοδοσίας, για τους υπεύθυνους επεξεργασίας.