Ομιλια 1

Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

«Αξιοποίηση της Αναλυτικής Δεδομένων και της Μηχανικής Μάθησης στην ανίχνευση της ασφαλιστικής απάτης»
Όπως συχνά λέγεται, και όπως, όντως είναι, η τεχνολογία και η καινοτομία ανασχηματίζουν όλους τους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, περιλαμβανομένης και της ασφαλιστικής. Προς ενίσχυση της ανίχνευσης της απάτης και της αποσόβησης της οικονομικής ζημίας που δημιουργείται από τέτοιου είδους απαιτήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρίες ανά τον κόσμο στρέφονται ολοένα και περισσότερο στη χρήση της τεχνολογίας και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που αυτή παρέχει α) στην πλέον εκλεπτυσμένη (sophisticated) ανάλυση δεδομένων και μάλιστα εξαιρετικά μεγάλων όγκων δεδομένων οπότε μιλάμε για Big Data και β) μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης και μάλιστα της ειδικότερης εφαρμογής αυτής, της Μηχανικής Μάθησης. Οι εφαρμογές τους στο πεδίο του εντοπισμού της απάτης και της κατάχρησης, αλλά και της «σπατάλης», συμβάλλουν στην μεγαλύτερη ακρίβεια στον εντοπισμό των «ύποπτων» απαιτήσεων, την μεγαλύτερη ταχύτητα στην επεξεργασία των δεδομένων, στην ανίχνευση συνδέσεων μεταξύ πολύ σύνθετων παραγόντων, μη εύκολα αντιληπτών από την ανθρώπινη ματιά, και στην δυνατότητα αναγνώρισης νέων σχημάτων απάτης. Ωστόσο, η εφαρμογή τους στον χώρο των ασφαλίσεων, απασχολεί έντονα διεθνείς οργανισμούς, περιλαμβανομένου του ΟΟΣΑ, εποπτικές αρχές, περιλαμβανομένης της ΕΙΟΡΑ, ασφαλιστικές ενώσεις και fora, τα οποία επισημαίνουν συγκεκριμένα σημεία στα οποία απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα από όλους, τόσο κυβερνήσεις και ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές, όσο και ασφαλιστικές εταιρίες, ώστε αυτές οι καινοτομίες να εξυπηρετούν την βελτίωση των συνθηκών ζωής του καθενός μας και να προάγουν την κοινωνική ευημερία.